Disclaimer  • Privacy Statement  •  Algemene verkoopsvoorwaarden

DISCLAIMER
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
• de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden
• de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina
• gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)
• u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
• de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten
• schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

11. Alle prijzen op deze site zijn exclusief 21% doordat wij enkele leveren naar bedrijven en voor export. De prijzen op deze site zijn indicatief en niet bindend.

12. Door het opgeven van zijn emailadres verklaart de persoon dat wij deze mogen gebruiken om hem/haar in de toekomst te informeren over ons bedrijf en zijn aanverwante producten en diensten. Mares verklaart deze verworven gegevens niet door te geven ofte verkopen aan derden.

 13. Gebruik van cookies. Wij willen de bezoekers van deze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat de bezoeker ervan ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.


Deze disclamer is van toepassing op alle pagina's met betrekking tot of in relatie met Mares. Gaston Baertstraat 3 · 9800 Sint Martens Leernetel 09-282 84 37 info@mares.be opgesteld door mr FJ Van Eeckhoutte, ICT-advocaat.

Versie: 130322 
 
 

PRIVACY-STATEMENT
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u steeds inzage in de persoonsgegevens die u via deze website aan ons bezorgt.  Deze is 100% veilig en conform overeenstemmend art13 van de Europese Richtlijn omtrent bescherming van de privacy in elektronische communicatie (2002/58/EG) Indien u dat wenst worden deze gegevens gecorrigeerd of geschrapt. Wij gebruiken deze gegevens enkel voor onze administratie,  on-line dienstverlening en online nieuwsberichten. U kunt altijd via het opt-in opt-out systeem u verwijderen uit onze nieuwsbrieflijsten indien u dat wenst.)  In geen enkel geval zullen uw gegevens doorgegeven worden aan derden.


 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Geen enkele verkoopsvoorwaarde van de klant overschrijft onze algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij anders overeengekomen. 
De site en online shop is een onderdeel van Mares, met maatschappelijke zetel in Sint Martens Leerne, Gaston Baertstraat 3 

1. Alle betaling moeten op voorhand gebeuren. Alleen overheidsbedrijven en multinationals kunnen een betaaluitstel aanvragen. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10 % met een minimum van € 50 en zijn er nalatigheidsinteresten van 12 % verschuldigd of de wettelijke interest zoals voorzien door de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties indien die hoger zou zijn.

3. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20 % van de prijs van de bestelling.

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. De levertermijn begint te lopen na goedkeuring van de klant en de betaling van de gevraagde betaling. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Bij gevallen van overmacht, zoals oorlogen, natuurrampen, stakingen, brand, douane-acties e.d. kan er geen schadeclaim geëist worden en zal alles geleverd worden volgens de snelste manier, indien nog mogelijk. 

5. Vervoer en eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De verzending van de goederen gebeurt uitdrukkelijk op vraag en verantwoordelijkheid van de klant.

6. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 7 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

7. Verborgen gebreken kunnen slechts tot eventueel vervanging (of een gelijkaardig product) aanleiding geven indien zij binnen de 7 dagen na de levering ervan gemeld worden per aangetekend schrijven. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn en moeten in volledige aantallen en verpakkingen terug gegeven worden op het handelsadres van Mares.
Mares kan de klant doorverwijzen naar de fabrikant of grootverdeler van het desbetreffende merk of product.

8. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.

9. Het risico gaat over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten.

10. De koper zal de verkoper verwittigen indien de goederen worden opgeslagen in een ruimte die hij huurt. Hij zal de verkoper op de hoogte moeten brengen van de identiteit en het adres van de eigenaar van het pand.

11. Door het online systeem ziet de koper steeds de huidige voorraad, dus alle bestelde goederen zijn normaal gezien dan op het ogenblik van order in voorraad. Door het tijdsverschil tussen aanmaak van het order en de betaling door de klant kan er een stockwissel zijn waardoor er misschien geen voorraad meer is. Deze goederen/artikelen worden gecrediteerd en terugbetaald (na betaling) op uw factuur waarbij de koper de keuze heeft een alternatief product opnieuw te bestellen of te wachten op nieuwe voorraad. In beide gevallen beschouwen wij dit als een volledig nieuw order. Bij de aanwezigheid van de "laatste stukken" kan door een foute stock-telling de voorraad toch op "nul" staan. Daarbij geldt ook de hogervermelde regel.

12. Prijzen op deze site: De verkoop van onze goederen is ook gericht naar bedrijven en voor export. De site toont daarom alle prijzen inclusief en exclusief btw. Bij afrekening ziet u altijd de totale prijs incl. btw en eventuele kosten volgens land v/d klant. (bv. Bebat, Recupel voor Belgische klanten) 

13. Landen waarin Mares werkt:  Online orders worden enkel naar de landen van de Benelux verzonden. Uitzonderingen moeten aangevraagd worden.
 

15. Mares behoudt het recht online orders te weigeren op basis van o.a. een vermoeden van frauduleuze gedragingen of andere verdachte handelingen.


 

NL FR EN

Privacy en cookies: Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze website, ga je akkoord met het gebruik hiervan.
Voor meer informatie, onder andere over cookiebeheer, bekijk je: Cookiebeleid